Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi học tập QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.07.QT.PDT.03 - Phiếu thay đổi kế hoạch Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.08.QT.PDT.03 - Kế hoạch Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.09.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi nghỉ dạy và dạy bù QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.10.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi học tập (hệ CLC) QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.11.QT.PDT.03 - Phiếu đăng ký sử dụng Giảng đường QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
QT.PDT.02 - QUY TRINH TUYEN SINH QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh Tải về
BM.01.QT.PDT.02 - THONG BAO TUYEN SINH QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh Tải về
BM.02.QT.PDT.02 - QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TUYEN SINH QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh Tải về
BM.03.QT.PDT.02 - BIEN BAN HOP HOI DONG DE XUAT NGUONG DAM BAO CHAT LUONG QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo