Skip to:

Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.TTNN.03-QUY-TRINH-QUAN-LY-VA-DAO-TAO-CAC-LOP-DAI-HAN thuy QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.01.QT.TTNN.03-BANG-PHAN-CONG-GIAO-VIEN-GIANG-DAY QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.02.QT.TTNN.03-LICH-TRINH-GIANG-DAY-CỦA-GIANG-VIEN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.03.QT.TTNN.03-SO-THEO-DOI-LICH-DAY-CUA-GIANG-VIEN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.04.QT.TTNN.03-BANG-THEO-DOI-HOC-TAP-CUA-SV QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.05.QT.TTNN.03-KET-QUA-THI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn
BM.06.QT.TTNN.03-KET-QUA-DANH-GIA-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.07.QT.TTNN.03-DON-XIN-THI-LAI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.08.QT.TTNN.03-DON-XIN-HOC-LAI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.09.QT.TTNN.03-HOP-DONG-THINH-GIANG QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về

Pages

Subscribe to Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải