Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.10.QT.PDT.07 - Bien ban huy bo phoi bang QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.09.QT.PDT.07 - Phụ lục văn bằng QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.20.QT.PDT.01 - To trinh cua Khoa ve dieu chinh CTDT QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.19.QT.PDT.01 - Bien ban danh gia CTDT cap co so QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.18.QT.PDT.01 - Du thao noi dung sua doi cap nhat QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.17.QT.PDT.01 - Bao cao danh gia QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.16.QT.PDT.01 - Bao cao ket qua minh chung QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.15.QT.PDT.01 - Bien ban danh gia hoc phan QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.14.QT.PDT.01 - Quyet dinh ban hanh CTDT QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.13.QT.PDT.01 - Bien ban tham dinh CTDT QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo