Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.05.QT.PDT.04 - MAU TAI LIEU HUONG DAN THI NGHIEM THUC HANH QT.PDT.04 - Quy trình quản lý thực tập, thực hành, thí nghiệm, xemina Tải về
BM.06.QT.PDT 04 - QĐ cử cán bộ GV hướng dẫn thực tập QT.PDT.04 - Quy trình quản lý thực tập, thực hành, thí nghiệm, xemina Tải về
BM.07.QT.PDT.04 - Quyết đinh cử SV đi thực tập QT.PDT.04 - Quy trình quản lý thực tập, thực hành, thí nghiệm, xemina Tải về
BM.08.QT.PDT.04 - Mẫu Sổ ghi nhận thực tập QT.PDT.04 - Quy trình quản lý thực tập, thực hành, thí nghiệm, xemina Tải về
QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.03 - Thời khóa biểu tín chỉ QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi học tập (theo CDIO) QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.03 - Bảng phân công Giảng viên QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.04.QT.PDT.03 - Đơn xin đăng ký bổ sung HP QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.05.QT.PDT.03 - Đơn xin rút HP QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo