Skip to:

QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.PDT.05-QUY TRINH THANH TOAN KHOI LUONG GIANG DAY QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.05 - BANG TONG HOP KHOI LUONG NHOM A QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.05 - Bảng kê chức danh kiêm nhiệm của GV QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.05 - Bảng tính số giờ đảm nhiệm của GV QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.04.QT.PDT.05 - Bảng kê thanh toán thừa giờ của GV QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
Subscribe to QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy