Skip to:

QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.04.QT.PDT.05 - BẢNG KÊ THANH TOÁN THỪA GIỜ CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.05 - BẢNG TÍNH SỐ GIỜ ĐẢM NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.05 - BẢNG KÊ CHỨC DANH KIÊM NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.05 - Bảng tổng hợp khối lượng nhóm A QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
QT.PDT.05- Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
Subscribe to QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy