Skip to:

Quản lý hệ thống

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
TNQH.HCTH - QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC VỊ TRÍ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
Phu luc 6 - Quy định mẫu dẫu trên tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.07-QT.HT.01 - Thông báo việc sửa đổi, ban hành hệ thống quy trinh ISO QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.06-QT.HT.01 - Sổ theo dõi sửa đổi, cập nhật hệ thống quy trình QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.02.STCL - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Biểu mẫu Mục tiêu chất lượng, giải pháp thực hiện và báo cáo Tải về
BM.03.STCL - Báo cáo mục tiêu chất lượng năm học Biểu mẫu Mục tiêu chất lượng, giải pháp thực hiện và báo cáo Tải về
BM.01.STCL - BM Mục tiêu chất lượng Biểu mẫu Mục tiêu chất lượng, giải pháp thực hiện và báo cáo Tải về
BM.03-QT.HT.05 - Phiếu yêu cầu sáng kiến, cải tiến QT.HT.05-QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Tải về
BM.02-QT.HT.05 - Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa, cải tiến QT.HT.05-QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Tải về
BM.01-QT.HT.05 - Phiếu yêu cầu khắc phục phòng ngừa QT.HT.05-QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Tải về

Pages

Subscribe to Quản lý hệ thống