Skip to:

Quản lý hệ thống

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.03-QT.HT.02 - Sổ giao nhận tài liệu QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
BM.04-QT.HT.02 - Danh mục tài liệu bên ngoài QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
BM.05-QT.HT.02 - Phiếu đề nghị sao chép tài liệu QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
BM.06-QT.HT.02 - Sổ theo dõi sửa đổi, cập nhật hệ thống quy trình QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
BM.07-QT.HT.02 - Thông báo việc sửa đổi, ban hành hệ thống quy trinh ISO QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
Phu luc 1 - Qui định ký hiệu các tài liệu nội bộ QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
Phu luc 2 - Sổ theo dõi công văn đến QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
Phu luc 3 - Sổ theo dõi công văn gửi đi QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
Phu luc 4 - Hướng dẫn trình bày tài liệu QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về
Phu luc 5 - Quy định ký hiệu các đơn vị trong trường QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát tài liệu Tải về

Pages

Subscribe to Quản lý hệ thống