Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.04b-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị thanh toán thực tập QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.02b-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí thực tập QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.04b-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị thanh toán thực tập QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.02b-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí thực tập QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
QT.KHTC.02 - Quy trình hỗ trợ kinh phí đào tạo trong nước đối với cán bộ, giảng viên QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.01-QTKHTC.01 - Dự toán kinh phí QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.02a-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị tạm ứng QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.03-QT.KHTC.01 - Bảng kê thanh toán công tác phí QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.04a-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị thanh toán QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.07.QT.TCHC.03 - Giấy đi đường QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính