Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.05.QT.PDT.06 - Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập toàn Trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.04.QT.PDT.06 - Biên bản xét cảnh báo kết quả học tập cấp Trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.03.QT.PDT.06 - Bảng tổng hợp kết quả học tập toàn Trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.02.QT.PDT.06 - Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập tại đơn vị QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.01.QT.PDT.06 - Biên bản xét cảnh báo kết quả học tập cấp cơ sở QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.04.QT.PDT.05 - BẢNG KÊ THANH TOÁN THỪA GIỜ CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.05 - BẢNG TÍNH SỐ GIỜ ĐẢM NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.05 - BẢNG KÊ CHỨC DANH KIÊM NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.05 - Bảng tổng hợp khối lượng nhóm A QT.PDT.05 - Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo