Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.02.QT.TTNN.03-LICH-TRINH-GIANG-DAY-CỦA-GIANG-VIEN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.03.QT.TTNN.03-SO-THEO-DOI-LICH-DAY-CUA-GIANG-VIEN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.04.QT.TTNN.03-BANG-THEO-DOI-HOC-TAP-CUA-SV QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.05.QT.TTNN.03-KET-QUA-THI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn
BM.06.QT.TTNN.03-KET-QUA-DANH-GIA-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.07.QT.TTNN.03-DON-XIN-THI-LAI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.08.QT.TTNN.03-DON-XIN-HOC-LAI-HOC-PHAN QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.09.QT.TTNN.03-HOP-DONG-THINH-GIANG QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
BM.10.QT.TTNN.03-THANH-LY-HOP-DONG-DAO-TAO QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
QT.TTNN.02-QUY-TRINH-QUAN-LY-GIANG-VIEN-THUE-NGOAI QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về