Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06.QT.CTSV.11 - NHAN XET HOC KY NAM HOC QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.05.QT.CTSV.11 - BIEN BAN SINH HOAT HANG THANG QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.04.QT.CTSV.11 - DANH SACH DIEM DANH QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.04.QT.CTSV.05 - BAO CAO CONG TAC SINH VIEN THEO NAM HOC QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.03.QT.CTSV.11 - DANH SACH CHI DINH BCS LOP QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.03.QT.CTSV.05 - BAO CAO CONG TAC SINH VIEN THEO HOC KY QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.02.QT.CTSV.11 - QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH (BỔ NHIỆM) BAN CÁN SỰ LỚP QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.02.QT.CTSV.05 - BAO CAO CONG TAC SINH VIEN THANG QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
BM.01.QT.CTSV.02 -DANH SÁCH LỚP DO PHÒNG ĐÀO TẠO CẤP QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Tải về
QT.CTSV.07 - QUY TRINH CHO PHEP SINH VIEN TRO LAI HOC SAU NGHI HOC DAI NGAY QT.CTSV.07 - Cho phép sinh viên trở lại học Tải về