Skip to:

QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng viên chức Trường ĐHHHVN QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.01.QT.TCHC.01 - Phiếu yêu cầu tuyển dụng QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.02.QT.TCHC.01- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.03.QT.TCHC.01 - Kế hoạch tuyển dụng nhân sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.04.QT.TCHC.01 - Báo cáo kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.05.QT.TCHC.01 - Báo cáo kết quả hướng dẫn tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.06.QT.TCHC.01 - Biên bản đánh giá kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.08.QT.TCHC.01 - Tổng hợp kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
Mẫu số 01. Phiếu Đăng ký dự tuyển QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
Subscribe to QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức