Skip to:

QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.TC HC.02-Quy trình ĐT, BD CB & GV.5-2018 QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.01a.QT.TC-HC.02-Kế hoạch ĐT, BD của đơn vị QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.01b.QT.TC-HC.02-Tổng hợp kế hoạch ĐT, BD của đơn vị QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.02a.QT.TC-HC.02-Kế hoạch ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.02b.QT.TC-HC.02-Tổng hợp Kế hoạch ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.03.QT.TC-HC.02-Tổng hợp Kết quả ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
Subscribe to QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên