Skip to:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.01b.QT.TC-HC.02-Tổng hợp kế hoạch ĐT, BD của đơn vị QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.02a.QT.TC-HC.02-Kế hoạch ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.02b.QT.TC-HC.02-Tổng hợp Kế hoạch ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.03.QT.TC-HC.02-Tổng hợp Kết quả ĐT, BD toàn trường QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng viên chức Trường ĐHHHVN QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.01.QT.TCHC.01 - Phiếu yêu cầu tuyển dụng QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.02.QT.TCHC.01- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.03.QT.TCHC.01 - Kế hoạch tuyển dụng nhân sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.04.QT.TCHC.01 - Báo cáo kết quả tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về
BM.05.QT.TCHC.01 - Báo cáo kết quả hướng dẫn tập sự QT.TCHC.01 - Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Tổ chức – Hành chính