Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.06-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA BO MON QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.07-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA KHOA, VIEN, TRUNG TAM QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.08-QT.TTr&DBCL.02 - BIEN BAN THANH TRA QUAN LY DAO TAO BO MON QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.09.QT.TTr&DBCL.02 - BIEN BAN GHI NHO THI SINH VI PHAM QUY CHE QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.10-QT.TTr&DBCL.02 - BIEN BAN GHI NHO CAN BO, GIANG VIEN VI PHAM QUY CHE QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.11-QT.TTr&DBCL.02 - BIEN BAN THANH TRA QUAN LY DAO TAO KHOA, VIEN, TRUNG TAM QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.12-QT.TTr&DBCL.02 - TONG HOP THANH TRA LOP HOC QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.13-QT.TTr&DBCL.02 - TONG HOP THANH TRA HE VHVL QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.14-QT.TTr&DBCL.02 - BANG TONG HOP THANH TRA TN-TH QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.15-QT.TTr&DBCL.02 - BANG TONG HOP THANH TRA THI HOC KY QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng