Skip to:

QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.03 - Thời khóa biểu tín chỉ QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi học tập (theo CDIO) QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.03 - Bảng phân công Giảng viên QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.04.QT.PDT.03 - Đơn xin đăng ký bổ sung HP QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.05.QT.PDT.03 - Đơn xin rút HP QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.06.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi học tập QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.07.QT.PDT.03 - Phiếu thay đổi kế hoạch Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.08.QT.PDT.03 - Kế hoạch Giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.09.QT.PDT.03 - Bảng theo dõi nghỉ dạy và dạy bù QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về

Pages

Subscribe to QT.PDT.03 -  Quy trình quản lý học tập, giảng dạy