Skip to:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.09.QT.TCHC.03 - Đề nghị mượn hội trường, phòng họp QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.10.QT.TCHC.03 - Đề nghị trang bị, sửa chữa, thay thế QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.11.QT.TCHC.03 - Bảng tổng hợp báo giáo xe ô tô thuê ngoài QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 1-1 - Mẫu bìa theo dõi sổ công văn đến QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 1-2 - Sổ theo dõi công văn đến QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 2-1 - Mẫu bìa theo dõi sổ công văn đi QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 2-2 - Sổ theo dõi công văn đi QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 3 - Báo giá thuê xe ngoài QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
QT.TC HC.02-Quy trình ĐT, BD CB & GV.5-2018 QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.01a.QT.TC-HC.02-Kế hoạch ĐT, BD của đơn vị QT.TCHC.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Tổ chức – Hành chính