Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
QT.KTDBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.01.QT.KTDBCL.04 - Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.02.QT.KTDBCL.04 - Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.03.QT.KTDBCL.04 - Phiếu đánh giá các tiêu chí QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.04.QT.KTDBCL.04 - Mẫu báo cáo tự đánh giá QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.05.QT.KTDBCL.04 - Phiếu tổng hợp tiêu chí QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.06.QT.KTDBCL.04 - Mẫu bìa báo cáo tự đánh giá QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
BM.07.QT.KTDBCL.04 - Danh mục và mã minh chứng QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
HD.KTDBCL.04 - Hướng dẫn thu thập minh chứng QT.TTr&DBCL.04 - Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học Tải về
QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại - Tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng