Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự tập huấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Công văn 13/12/2022
Thông báo kết luận hội nghị sinh viên năm học 2022-2023 Công văn 14/12/2022
Nghị quyết về việc thông qua Quy định về việc biên soạn,lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy Công văn 15/12/2022
Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt Công văn 19/12/2022
Quyết định số 2448/QĐ-ĐHHHVN-TCHC v.v đánh gía, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 19/12/2022
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022
Công văn số 153/CĐ v.v tặng quà Tết Quý Mão năm 2023 đối với CB, VC, NLĐ 19/12/2022
Công văn số 153/CĐ v.v tặng quà Tết Quý Mão năm 2023 đối với CB, VC, NLĐ 19/12/2022
Thông báo số 1708/TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022 19/12/2022

Pages