Skip to:

Quyết định số 2448/QĐ-ĐHHHVN-TCHC v.v đánh gía, xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam