Skip to:

Viện Đào tạo Sau Đại học

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.09.QT.SDH.04 - BAO CAO TINH HINH THUC HIEN TIEN DO HP, NC QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
BM.10.QT.SDH.04 - ĐƠN XIN PHÉP GIA HAN THOI GIAN HOC TAP VA NC QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
BM.11.QT.SDH.04 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHINH SUA TEN DE TAI LA TIEN SI QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
BM.12.QT.SDH.04 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY DOI TEN DE TAI LA TIEN SI QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
BM.13-QT.SDH.04 - DANH SACH VA KET QUA THI KET THUC HOC PHAN QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
QT.SDH.03 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO TRINH DO THAC SY QT.SDH.03 - QUY TRINH QUAN LY DAO TAO THAC SI Tải về
BM.01.QT.SDH.03 - KE HOACH VA PHAN CONG GIANG VIEN GIANG DAY - moi QT.SDH.03 - QUY TRINH QUAN LY DAO TAO THAC SI Tải về
BM.02.QT.SDH.03 - THEO DOI TINH HINH MON HOC QT.SDH.03 - QUY TRINH QUAN LY DAO TAO THAC SI Tải về
BM.03.QT.SDH.03 - THEO DOI VIEC THUC HIEN QUY CHE QT.SDH.03 - QUY TRINH QUAN LY DAO TAO THAC SI Tải về
BM.04.QT.SDH.03 - KE HOACH GIANG DAY VA HOC TAP QT.SDH.03 - QUY TRINH QUAN LY DAO TAO THAC SI Tải về

Pages

Subscribe to Viện Đào tạo Sau Đại học