Skip to:

Văn phòng Đảng ủy

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 20 - KNĐ - CONG VAN THAM TRA LY LICH QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 19 - KNĐ - GIAY GIOI THIEU THAM TRA LY LICH QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 8 - NGHI QUYET DE NGHI KET NAP DANG VIEN CUA DANG UY CO SO QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 6 - KNĐ - NGHI QUYET DE NGHI KET NAP DANG VIEN CUA CHI BO QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 5 - KNĐ - TONG HOP Y KIEN NHAN XET QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 4 - KNĐ - NGHI QUYET GIOI THIEU DOAN VIEN UU TU VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 3 - KNĐ - GIAY GIOI THIEU NGUOI VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 1 - KNĐ - DON XIN VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
BM.04-QT.ĐU.01 - PHIEU CHUAN BI DE NGHI DUYET KET NAP DANG VIEN QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về

Pages

Subscribe to Văn phòng Đảng ủy