Skip to:

QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.ĐU.01- QUY TRINH KET NAP DANG VIEN QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
BM.01-QT.ĐU.01 - NGHI QUYET GIOI THIEU NGUOI VAO DANG CUA CHI DOAN QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
BM.02-QT.ĐU.01 - NGHI QUYET GIOI THIEU NGUOI VAO DANG CUA LIEN CHI DOAN QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
BM.03-QT.ĐU.01 - Y KIEN NX DOI VOI NGUOI VAO DANG CUA CONG DOAN BO PHAN.doc QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
BM.04-QT.ĐU.01 - PHIEU CHUAN BI DE NGHI DUYET KET NAP DANG VIEN QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 1 - KNĐ - DON XIN VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 3 - KNĐ - GIAY GIOI THIEU NGUOI VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 4 - KNĐ - NGHI QUYET GIOI THIEU DOAN VIEN UU TU VAO DANG QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 5 - KNĐ - TONG HOP Y KIEN NHAN XET QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về
MAU 6 - KNĐ - NGHI QUYET DE NGHI KET NAP DANG VIEN CUA CHI BO QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI Tải về

Pages

Subscribe to QT.ĐU.01 - QUY TRINH KET NAP DANG VIEN MOI