Skip to:

Văn phòng Đảng ủy

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
BM.01-QT.ĐU.02 - NQ DE NGHI CONG NHAN DVCT CUA CHI DOAN QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
BM.02-QT.ĐU.02 - NQ DE NGHI CONG NHAN DVCT CUA LIEN CHI DOAN QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
BM.03-QT.ĐU.02 - Y KIEN NX CUA CONG DOAN BO PHAN.doc QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
BM.04-QT.ĐU.02 - PHIEU CHUAN BI HO SO DE NGHI CONG NHAN DVCT QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 10 - KNĐ - BAN TU KIEM DIEM DVDB QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 11.1 - KNĐ - BAN NHAN XET DVDB QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 11.2 - KNĐ - NQ DE NGHI CONG NHAN DVCT QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 12 - KNĐ - TONG HOP Y KIEN NX CUA TC DOAN THE CTr... QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về
MAU 13 - KNĐ - NQ DE NGHI CONG NHAN DVCT CUA CHI BO QT.ĐU.02 - QUY TRINH CONG NHAN DANG VIEN CHINH THUC Tải về

Pages

Subscribe to Văn phòng Đảng ủy