Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.11-QT.TTr&DBCL.03 - Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.12-QT.TTr&DBCL.03 - Thông báo kết quả giải quyết tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
QT.TTr&DBCL.02 - QUY TRINH THUC HIEN CONG TAC THANH TRA QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.01-QT.TTr&DBCL.02 - Quyết định thành lập đoàn TTr QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.02-QT.TTr&DBCL.02 - Kế hoạch Thanh tra năm 2013 QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.03-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA LEN LOP QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.04-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA PHONG TNTH QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.05.QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA THI HỌC KỲ QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.06-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA BO MON QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.07-QT.TTr&DBCL.02 - KE HOACH THANH TRA KHOA, VIEN, TRUNG TAM QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng