Skip to:

QT.TTr&DBCL.06- Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên hệ Đại học CQ