Skip to:

Trung tâm ứng dụng và phát triển CNTT (CITAD)

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.11.QT.CITAD.02-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP QT.CITAD.02-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO DAI HAN Tải về
BM.12.QT.CITAD.02-SỔ THEO DÕI PH￁T BẰNG TỐT NGHIỆP QT.CITAD.02-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO DAI HAN Tải về
BM.13.QT.CITAD.02-X￁C NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI QT.CITAD.02-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO DAI HAN Tải về
QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.01.QT.CITAD.01-DANH SACH LOP QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.02.QT.CITAD.01-SỔ THEO DÕI QUYẾT ĐỊNH THANH LẬP LỚP QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.03.QT.CITAD.01-BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC TẬP QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.04.QT.CITAD.01-SỔ THEO DÕI COI THI QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.05.QT.CITAD.01-PHIẾU THI QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về
BM.06.QT.CITAD.01-SỔ THEO DÕI CẤP CHỨNG NHẬN QT.CITAD.01-QUY TRINH TO CHUC CAC KHOA DAO TAO NGAN HAN Tải về

Pages

Subscribe to Trung tâm ứng dụng và phát triển CNTT (CITAD)