Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
PHU LUC 2-QT.KHCN.04-Hop dong hieu dinh tai lieu giang day QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
PHU LUC 2-QT.KHCN.04-Thanh ly Hop dong hieu dinh tai lieu giang day - Thanh ly QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
QT.KHCN.03-QUY TRINH QUAN LY DE TAI NCKH QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.01a-QT.KHCN.03 - CAP TREN - THUYET MINH DT NCKH CAP BO QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.01b-QT.KHCN.03 - CAP TREN - MAU THUYET MINH DU AN KHCN va MT QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.01c-QT.KHCN.03 - CAP TREN - THUYET MINH XAY DUNG QUY TRINH TIEU CHUAN VA MT QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.01d-QT.KHCN.03 - CAP TREN - THUYET MINH DU AN SXTN QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.02-QT.KHCN.03 - CAP TREN - QD GIAO NHIEM VU NCKH CAP BO CHO CA NHAN QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.03-QT.KHCN.03 - CAP TREN - BIEU MAU BC TRIEN KHAI THUC HIEN DE TAI CAP BO QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.04-QT.KHCN.03 - CAP TREN - QD HD CO SO DANH GIA DE TAI NCKH CAP BO QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ