Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
13931/BGTVT-TC v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
1177/ĐHHHVN v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
92/2017/TT-BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
107/2017/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
40/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
71/2017/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020 Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
39/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 161/2012/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
23/2014/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
69/2017/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
695/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính