Skip to:

V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023.