Skip to:

Về việc triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành