Skip to:

Về việc thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trường bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân bằng sách nhà nước