Skip to:

Về việc thông qua dự thảo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam( sửa đổi năm 2022)