Skip to:

Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam