Skip to:

Về việc rà soát, phê duyệt dữ liệu cán bộ, viên chức, người lao động trên phần mềm Quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải