Skip to:

Về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung có liên quan về tài chính, tài sản trong Đề án giải thể, sáp nhập các đơn vị