Skip to:

Về việc lập Kế hoạch chi tiết và Dự toán để sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trường Cao đẳng VMU