Skip to:

Về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa