Skip to:

Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị