Skip to:

Về việc công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận