Skip to:

Về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC