Skip to:

Thông báo về việc viết bài cho Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 23 của Hiệp hội các Trường ĐH Hàng hải Quốc tế (IAMU AGA23)