Skip to:

Thông báo về việc tham dự và viết bài cho Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á năm 2023 (AMFUF 2023)