Skip to:

Thông báo về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2022-2023