Skip to:

Thông báo về trình tự, thủ tuc đóng học phí đối với các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước và theo Quyết định của Trường