Skip to:

Thông báo Về việc triển khai thực hiện văn bản hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và triển khai Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023.