Skip to:

Thông báo Về việc chuẩn bị cho đợt cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ 1 năm học 2019-2020.