Skip to:

Quyết định ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021-2025 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam