Skip to:

Nghị quyết về việc sáp nhập Trạm Y tế vào Phòng Tổ chức-Hành chính