Skip to:

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam