Skip to:

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc tại Khoa Đóng tàu